Mittwoch, 17. Juni 2009

اقایان میرحسین وکروبی لطفا با هم باشید

اقایان میرحسین وکروبی لطفا با هم باشید!!اینکه یکی عده ای را برای 5شنبه و شنبه / ودیگری روز جمعه این اتحاد بدست امده را متزلزل میکند و حال که ما بخصوص از همه چیز محروم میباشیم خود فرست را به بد خواهان میدهد که با تفرقه این همبستگی ملی را خدایی ناکرده بهم زنند.