Mittwoch, 17. Juni 2009

یک سند تاریخی

یک سند تاریخی!! به طرفداران کور و کر محمود دروغگو نشان دهید. احمدی نژاد در دیدار با مصباح: ما میتوانیم جمهوریت نظام را حذف کنیم!!! این فیلم رو باید تا میتوانیم تکثیر کنیم تا همه از مقاصد شوم این ملعون با خبر شوند.