Mittwoch, 17. Juni 2009

امروز 5 شنبه در هر کجا که ممکن شد یاد قربانیان کودتا را گرامی داریم

شنبه
یکبار دیگر مارش بزرگ
در مسیر دو میدان انقلاب و آزادی