Dienstag, 23. Juni 2009

با کشتن معترض، اعتراض از بین نمی رود / زینت میرهاشمی

روز سه شنبه 2 تیر ماه، معاون قوه قضائیه، خبر از کشتار و شکنجه دستگیر شدگان خیزشهای خیابانی با عنوان «برخورد عبرت آمیز» داد. ابراهیم رئیسی با خطاب کردن دستگیر شدگان به «اغتشاش گران» خبر از دادگاه ویژه ای داد که قرار است با آنها «برخورد عبرت آموزی کند.» ابراهیم رئیسی از جانیان سرشناس و عضو هیات کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 است.

رئیسی، سخنان ولی فقیه در نماز جمعه را «فصل الخطاب» دانسته و با شمشیر از رو همه را تهدید کرد.

روز دوشنبه اول تیر، «مرکز بررسی جرائم سپاه پاسداران» با چاپ عکس تعدادی از شرکت کنندگان در قیام مردم، خواهان شناسایی و لو دادن آنها از طرف بسیجیان شد.

شمار دستگیرشدگان، زخمیها بر اساس آمار حکومتی فقط در تهران بیش از 500 تن است. مسئول مستقیم همه شکنجه ها و فشارهایی که بر دستگیرشدگان برای اقرار ساختگی و وابسته کردن آنان به قدرتهای خارجی صورت می گیرد، علی خامنه ای است. وی با سخنان خود در روز جمعه 29 خرداد، چراغ سبز را به همه مزدوران سپاه و بسیج برای قتل عام مردم داده است. این تاریک اندیشان طی سه دهه حکومت خود را با اعدام و رعب و شکنجه و سرکوب ادامه دادند ولی تنوانستند مانع فوران خشم مردم شوند. با این همه کشتار، شکنجه و اعدام، مردم در مقابل استبداد همچنان پا بر جا ایستاده اند.