Dienstag, 23. Juni 2009

سردار فضلی کسیکه در جنگ افتخار افرید و چشم خود را از دست داد و حال رو در روی کودتاچیان(احسن دلاور

سردار فضلی کسیکه در جنگ افتخار افرید و چشم خود را از دست داد و حال رو در روی کودتاچیان(احسن دلاور) او و 17 تن از سپاهیان!!( سپاهی) از رو در رو قرار گرفتن روبروی مردم انصراف داده و میدانید این میتواند شامل دادگاه صحرایی و تیرباران شود. ولی این دلیر مردان راضی به کشتن مردم کشورخود نشده اند . و گفته اند ما اماده برای مبارزه با دشمنان این مرزو بوم هستیم،نه سرکوب هموطنانمان