Samstag, 13. Juni 2009

الان احساس «خر» بودن بهت دست نداده؟

الان روز بعد از انتخابات است، تاکنون احمدی نژاد بر اساس اعلام وزارت کشور با بیش از شصت و نه درصد آرا پیش است و این طور که پیش می رود باید قبول کرد که وی بار دیگر به عنوان رییس جمهور از صندوق بیرون آورده شود. در طی این مدت ما تحریمی ها بسیار مورد بی احترامی قرار گرفتیم. نمی خوام نام ببرم اما یکی از همین مشارکتی های دو آتشه ما رو به میمون تشبیه کرده بود. حال باید پرسید آقای محترم، احساس نمی کنی الان دو تا شاخ رو سرت سبز شده؟ الان احساس «خر» بودن بهت دست نداده؟ هدفم از جمله ی بالا فقط متوجه اون شخص بخصوص بود و قصد بی احترامی به سایر مشارکتی ها رو ندارم.