Samstag, 20. Juni 2009

مردمی که خود هم معترضند و گزارشگروفیلمبردارو کتکخورو.....

ننگ بر جوامع جهانی که اینگونه سکوت کرده اند بالاخص امریکا و شخص اوباما که خود را بخاطر ارتباط و .... خود را کنار کشیده و هر از گاهی پارازیتی عرض میکنند!!!این مردم ستودنیند. اینان خود عشق ومعرفتند. اینان خس وخاشاک نیستندو بدنبال از بین بردن خسان و خاشاک هستند. درود بر عزمتان