Mittwoch, 17. Juni 2009

سپاهی،نیروی انتظامی،ارتش و....واحیانا نیروهای خودسر(البته شما را بعید میدانم)بگوش

سپاهی،نیروی انتظامی،ارتش و....واحیانا نیروهای خودسر(البته شما را بعید میدانم)بگوش وبهوش. راستش فکر کردم فقط من این دلواپسی را دارم!ولی همین الان اقای سازگارا در صدای امریکا این را نقل کرد که او هم ناراحت سرکوبی و.... است. لذا اقایان نظامی ،نکند کاری کنید که تا عمر دارید این ثبت گردد!!!البته مردم ایران در جریان بودن سربازانی از گروه حزب الله در ایران میباشد(5000)!!!!ولی شما بدانید ما فرزندان کوروش ایم و حتما من که الان بدنبال تغییر میباشم ،روزی پدرم با تو پاسداری که هم اکنون سنی ازت گذشته است همرزم در میدانجنگ در عراق و .... بوده اند.لذا نظر به حساسیت این چند روز!!! نکند دستوری را اجرا کنی که 1 تا عمر داری عذاب وجدان ان تو را رها نکند و یا خیلی خوب و فرمان بردار که باشی،نکند همچون سعید امامی ها و.... شوی!!! و سوم فتوی اقای منتظری در خصوص اجرا نکردن هر دستوری و.... .لذا من درود می فرستم به نیروهای سپاه که در این چند روز با تمرد خود،نشان دادند که صرف به سربازی و فرمانبرداری ملاک نیست!!!در انجام دستورات و وجدان خود را قاضی قرار دهید. می بینیدما و حتما بعضی از فرزندان خود شما خار و خاشاک و ضد ان وا ین و..... نیستیم. ما انسانهایی هستیم که فقط دیگر نمی خواهیم به شعورمان توهین شود و دیگران ما را تروریسم و..... ببینند!!لذا همانگونه که شما هم اذعان میکنید. این همبستگی و با هم بودن و.... بی نظیر است و دیدید در نبود تمام امکانات و..... باز هم با همیم و تا اخر خواهیم ماند. و چه خوب بود که شما را هم در کنار خود داشتیم. و یا حداقل روبروی خود نداشتیم!!!! ما همه با هم هستیم ،از مرگ حراس نداریم. لینک را به خط قرمز میدهم که اگر لحظاتی بعد نبودم،بدانید این عهدایست که کردیم که سید خود را سبز نوشته و خود را قرمز. موفق باشیم