Freitag, 10. Juli 2009

عزیزان داخل ووخارج کشور ، واقعا دست مریضا، که شما خود عشقیت

عزیزان داخل ووخارج کشور ، واقعا دست مریضا، که شما خود عشقیت،‌ایکاش طوری میشد که میتوانستیم جایمان را با یکدیگر عوض میکردیم،‌بچند دلیل.١. دوستان داخل میدیدند به چشم خود که در خارج مردم دنیا دیدشان و احترامی را که به ایران( بخاطر کارهای ا ن )و ایرانی میگذارند چگونه شده، (‌به کوری ا ن و د ارودسته اش).٢.دوستان درخارج هم میتوانستند این همبستگی بزرگ مردم( با نبود امکانات و ....) چگونه در داخل بدون هیچ رهبریی ، رهبری میشود( افرین به شما) ٣ . ایکاش میشد که جایمان را به گونه ای عوض میکردیم که این شکوه و بزرگی را که همه و همه حاصل تلاش ایرانیان ، ایرانی تمام دنیا ست راهمه میتوانستیم به چشم خود ببینیم که واقعا یک خسته نباشید به عنوان عضویی بسیارکوچک از این دریای معرفت و عشق به دوستان حماسه ساز خود در تمام دنیا و بخصوص به شما که در د اخل کشور با دستخالی ولی با قلبی از شیر و خلا صه شما استوره اید و ماه. ممنون