Donnerstag, 18. Juni 2009

ابتدا شما را نادیده می گیرند، بعد به شما می خندند، بعد با شما مبارزه می کنند، آنگاه شما پیروز خواهید شد! (گاندی)

اقای احمدی نژاد محترمانه خودت برو،این فقط یه چشمشه/عکس پنج شنبه