Donnerstag, 18. Juni 2009

ستاد کروبی: برنامه راهپیمایی به سمت نماز جمعه لغو شده است ((از اردیو امریکا)

اقایان عقل هم همین را میگوید،مراقب باشین ادرس عوضی ندهند!!!عقل هم حکم میکند که به نفع انها از ما استفاده نکنند.پس فردا نرین.شنبه ساعت 4 بعداز ظهر از میدان انقلاب تا ازادی و ....روز دیگر حماسه موسوی و کروبی است