Mittwoch, 17. Juni 2009

از ما نپرسید: کجائید؟ ما هستیم

از ما نپرسید: کجائید؟
ما هستیم، اما در کنار مردم
در خیابان انقلاب و بر بام خانه هادر روزهای اخیر، و در واقع از دوشنبه گذشته تاکنون، بارها از ما سئوال شده که چرا "راه توده" در این شرایط حساس "به روز" نمی شود. ما، پاسخ به این سئوال و توضیح لازم در باره تاخیر در انتشار راه توده را به فرصتی مناسب موکول کرده بودیم. اما با چند پیامی که روز گذشته دریافت داشتیم و با مطالعه اعلامیه هائی که واماندگان از تحولات داخل کشور، اکنون و در تحلیل جنبش دهها میلیونی مردم ایران پشت سر هم صادر کرده و نقش منفعل خود را نه در تمام سالهای گذشته، بلکه در همین انتخابات فراموش کرده اند، ناچار شدیم این توضیحات را بدهیم. ادامه