Freitag, 12. Juni 2009

به علت فوت دمکراسی تعطیل است!!(برای همیشه لطفا مراجعه نکنید)

نظر به اینکه همه دوستان بهتر از من میدانند،که چه شد!!!!لذا اینجانب با وجودی که میدانستم و در موارد مختلف هم گفته بودم(با مراجعه به سایت)لذا خواهشمندم دیگر به این سایت مراجعه نکرده، و از همه دوستان به اینگونه تشکر و خداحافظی میکنم. شاید روزی من هم وبلاگ خود را برای تبلیغ کاندوم و ...چیزها!!! اختصاص دهم!!!ما تمام سعی خود راکردیم،ولی همانگونه که قبلا گفتم«اینخره(احمدی نژاد) باید باشد1_برای اسراییل و بقاء ان 2_برای جنگ و ماندگاری اخوندها 3_همانگونه که امروز در یکی تفسیر ها شنیدم«هر چه که مردم در انتخابات شرکت کنند باز هم اینان نمیتوانند ستون ضخیمی که در ایران است ( رهبری ) را به تکان اورده و چیزی را عوض کنند» عزیزان شاید برنامه ریزی به دور بعد هم برای موسوی باشد!ولی هم من و شما میدانیم که امدن احمدی نژاد تا 66% خود نشانه چیست!!!!لذا دیگر به سایت من مراجعه نکرده،و دیگر اینکه ممنون میشم باز هم همانگونه که در خصوص لینک 25000 اسراییلی به احمدی خره رای میدهند که دوستان منفی دادن!!!،باز با منفی های خود!!!اینبار با بدرقه خود بنده را خشنود سازید. یک بالاترینی پایینترینی